XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - XVII Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, mieszczącego się przy ul. Elektoralna 5/7 w Warszawie

Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, mieszczącego się przy ul. Elektoralna 5/7 w Warszawie

  Drukuj
 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.frycz.edu.pl


Warszawa: Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, mieszczącego się przy ul. Elektoralna 5/7 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 1271 - 2015; data zamieszczenia: 07.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego , ul. Elektoralna 5/7, 00-137 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6203822, faks 22 6202331.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.frycz.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, mieszczącego się przy ul. Elektoralna 5/7 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, mieszczącego się przy ul. Elektoralna 5/7 w Warszawie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o W zakresie spełnienia powyższego warunku wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wykaz podwykonawców wraz z zakresem jaki zostanie im powierzony przy realizacji zamówienia 2) Zobowiązanie do udostępnienia niezbędnych zasobów innych podmiotów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.frycz.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Elektoralna 5/7, 00-137 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2015 godzina 08:00, miejsce: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa, kancelaria pokój nr 012.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 SIWZ

Załączniki:
Data ogłoszenia:
10-01-2015
Data wprowadzenia:  08-01-2015
 
 
Wprowadził BZMW/ext.SOpasinski 08-01-2015
Aktualizujący bzmw/ext.sopasinski 10-01-2015
Zatwierdzający Golinowski Piotr (XVII Liceum Ogólnokształcące) 10-01-2015
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-01-2015
Liczba odwiedzin: 1006